Subestacions


Les línies i subestacions elèctriques s'utilitzen fonamentalment per al transport de l'electricitat. No obstant això, en el cas particular de la subestació, el transport de l'energia elèctrica no és la seva única finalitat. Normalment, el flux de potència en una xarxa elèctrica va des de les centrals elèctriques fins als punts de consum, passant en aquest trajecte a través de les línies i subestacions.

És necessari destacar que, en aquest transport, l'energia experimenta un canvi de les seves condicions, atès que no són les mateixes quan és consumida (el consum normal en una llar és 220 V) que quan és generada (un generador pot bolcar la seva energia produïda a 6,6 kV). També varien les condicions en què l'energia és transportada i distribuïda (que pot canviar des de 400 o 220 kV fins a xarxes de repartiment de mitja tensió amb 25 kV o de baixa tensió a 220 V).

IPV realitza treballs d'ampliació i modificació en subestacions, tant per a Empreses Distribuïdores i Generadores com per a clients privats.

Canvi seccionador 66kV subestacio Endesa

Canvi Seccionador 110 kV Subestacio Endesa

Estesa Circuit MT Subestacio Endesa