Parcs eòlics


Un parc eòlic és un indret, terrestre o marítim, on hi ha una agrupació d’aerogeneradors que produeixen energia elèctrica. Es troba en general en un lloc on el vent és fort i regular.

Les principals parts d’una central eòlica son:

  • Aerogeneradors: Tipus d’aeromotor capaç d’aprofitar l’energia eòlica per a generar electricitat
  • Centre de control de funcionament: Centre on hi ha situat un microprocessador que controla i arxiva tot el que passa: velocitat del vent, direcció del vent, kWh produïts, etc.
  • Acumuladors elèctrics: Garanteixen el subministrament continuat a les centrals eòliques no connectades a la xarxa. Els més utilitzats són les bateries de plom-àcid.
  • Convertidors: Adapten les característiques del corrent generat al demanat pel centre de consum (casa, torre, granja, etc. que l’utilitzin). Estan formats per transformadors de tensió i transformadors de voltatge.
  • Central transformadora a mitja tensió: Transformen el corrent de baixa tensió a mitjana tensió.
  • Central transformadora a alta tensió: Transformen el corrent de mitja tensió a alta tensió.
  • Xarxa elèctrica: Conjunt format pels cables elèctrics i altres components que serveixen per transportar el corrent elèctric d’un lloc a un altre.

En IPV oferim treballs de manteniment preventiu i correctiu en les subestacions i centres de transformació dels parcs eòlics.

https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/aeorgenerador-1000x400.jpg