IPV S.L, empresa dedicada a l’execució, manteniment i legalització d’instal·lacions elèctriques de Baixa, Mitja i Alta tensió, a través del present document marca les directrius a seguir en la seva tasca diària i manifesta el seu compromís en quant a implantació, difusió i manteniment, de la seva política corporativa, basada en les normes de gestió de qualitat, ambiental i SST, UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14.001 e ISO 45001-2018, respectivament.

Serveixi aquesta com a marc per a la definició dels objectius del sistema integrat de gestió.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

A IPV S.L, ens comprometem a:

  • Assegurar la sostenibilitat de l’empresa partint del compliment legislatiu, en tot el que es refereix a l’activitat, matèria ambiental, salut i seguretat en el treball, així com del compliment dels requisits de les parts interessades.
  • Aconseguir la màxima satisfacció per part dels nostres clients, realitzant la feina amb el màxim rigor en totes les seves fases, resolent amb la màxima celeritat les incidències post-venda que puguin donar-se, intentant que siguin les mínimes, executant les obres amb els materials de major qualitat possible, ajustant-nos o millorant a la baixa el preu del projecte i complint amb els terminis de lliurament acordats.
  • Protegir el medi ambient, partint de la prevenció, eliminació i/o reducció del nivell de residus generats, analitzant els diferents processos que executem, per a segregar de la manera més adequada els residus generats, de forma que es faciliti la recollida pels gestors autoritzats i planificant els nous processos que puguin sorgir plantejant-nos el nivell mínim de residus possibles.
  • Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb la feina, apropiades al propòsit, mida i context d’IPV S.L. i a la naturalesa específica dels riscos i oportunitats de la SST. Tot això a partir de l’establiment, implantació, manteniment i revisió periòdica d’un Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, formant i informant al nostre personal, intern i extern, en matèria de SST, analitzant de forma exhaustiva les causes dels accidents per implantar les mesures correctores i preventives que eliminen o redueixen els riscos en el seu origen i minimitzar les conseqüències dels que no es poden evitar.
  • Crear una cultura de comunicació, consulta i participació dels treballadors i el seu representant, de forma que existeixi una comunicació bidireccional, fluida i continua entre aquests i la direcció amb la finalitat de compartir la informació que pugui retroalimentar el sistema i incorporar les seves necessitats i/o expectatives en la presa de decisions que afecten al mateix. Sempre amb l’absoluta garantia d’absència de represàlies.
  • Millorar continuadament l’eficàcia del sistema integrat de gestió.
  • Donar a conèixer el contingut d’aquesta política al personal intern i subcontractat així com publicar-loa la nostra pàgina web per a coneixement del públic en general i per aquelles parts interessades que poguessin sol·licitar-lo, així com la revisió periòdica de la mateixa, per a assegurar la seva pertinència i adequació a l’empre