IPV S.L, empresa dedicada a l’execució, manteniment i legalització d’instal·lacions elèctriques de Baixa, Mitja i Alta tensió, a través del present document marca les directrius a seguir en la seva tasca diària i manifesta el seu compromís quant a implantació, difusió i manteniment, de la seva política corporativa, basada en les normes de gestió de qualitat, ambiental i SST, UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14.001 i ISO 45001-2018, respectivament.

Serveixi aquesta com a marc per a la definició dels objectius del sistema integrat de gestió.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

A IPV S.L, ens comprometem a:

Complir amb la legislació que ens aplica, així com amb els requisits de les parts interessades, entre elles, els nostres clients, per tal de:

  • Assegurar la sostenibilitat de l’empresa partint del compliment legislatiu, en tot allò referent a l’activitat, matèria ambiental, salut i seguretat a la feina, així com el compliment dels requisits de les parts interessades.
  • Assolir la màxima satisfacció per part dels nostres clients, realitzant la feina amb el màxim rigor en totes les seves fases, resolent amb la màxima celeritat les incidències postvenda que es puguin donar, intentant que siguin les mínimes, executant les obres amb els materials de més qualitat possible, ajustant-nos o millorant a la baixa el preu del projecte i complint amb els terminis de lliurament acordats.
  • Protegir el medi ambient, partint de la prevenció, eliminació i/o reducció del nivell de residus generats, analitzant els diferents processos que executem, per segregar de la manera més adequada els residus generats, de manera que es faciliti la recollida pels gestors autoritzats i planificant els nous processos que poguessin sorgir plantejant-nos el nivell mínim de residus possible.
  • Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionades amb la feina, apropiades al propòsit, la mida i el context d’IPV S.L. i a la naturalesa específica dels riscos i oportunitats de la SST. Tot això a partir de l’establiment, la implantació, el manteniment i la revisió periòdica d’un Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, formant i informant el nostre personal, intern i extern, en matèria de SST, analitzant de forma exhaustiva les causes dels accidents per implantar les mesures correctores i preventives que eliminin o redueixin els riscos a l’origen i minimitzar les conseqüències dels que no es poden evitar.
  • Formar i informar el nostre personal per a què involucrin aquesta política del sistema integrat, als seus hàbits diaris de treball.
  • Crear una cultura de consulta i participació dels treballadors i el seu representant, de manera que hi hagi una comunicació bidireccional, fluida i contínua entre aquests i la direcció per tal de compartir la informació que pugui retro-alimentar el sistema de SST i incorporar-ne les necessitats i/o expectatives en la presa de decisions que afectin aquest sistema. Sempre amb la garantia absoluta d’absència de represàlies.
  • Mantenir absoluta confidencialitat quant a les dades dels nostres clients i proveïdors, segons el que disposa la legislació vigent.
  • Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió integrat.
  • Revisar periòdicament aquesta política per assegurar que és pertinent i adequada a l’empresa.
  • Donar a conèixer el contingut d’aquesta política al nostre personal intern i subcontractat així com publicar-ho a la nostra pàgina web per a coneixement del públic en general i per a aquelles parts interessades que poguessin sol·licitar-ho.