Instal·lacions AT i MT


Proves en interruptors

 • Mesura de la resistència d’aïllament entre càmeres i entre càmeres i terra.
 • Mesura de les resistències de contacte de cada un dels pols.
 • Control del nivell del medi d’extinció d’arc.
 • Comprovació de l’actuació de la bobina de desconnexió.

Proves en Relés

 • Simulació de defectes i anàlisi de resposta.
 • Revisió de les connexions, elements de senyalització, polsadors, etc.
 • Anàlisi de l’ajust de la protecció.

Transformadors

 • Mesura de la resistència d’aïllament.
 • Verificació de l’actuació de termòmetre.
 • Diagnòstic envers la ventilació, sistemes d’extinció d’incendis, etc.

Xarxa de terres

 • Anàlisi de la instal·lació de la xarxa de posada a terra.
 • Mesura del valor de la resistència de posada a terra de protecció i de neutre


https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/american-public-power-association-430857-1000x400.jpg