Política de salut i seguretat


La Direcció d'IPV es compromet a implantar, difondre i mantenir la següent Política de Qualitat, Seguretat Ambiental i Salut i Seguretat en el Treball (SST):

  • Prevenir els danys i la deterioració de la salut i millorar contínuament la gestió i l'acompliment del sistema de salut i seguretat en el treball.
  • Aconseguir un alt nivell de seguretat i salut en el treball mitjançant el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria i altres requisits que poguessin subscriure's.
  • Establir, implantar, mantenir al dia i revisar periòdicament un Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals.
  • Analitzar de forma exhaustiva les causes dels accidents per implantar les mesures correctores i preventives que evitin els riscos a l'origen i minimitzar les conseqüències dels quals no es poden evitar.
  • Formar i informar al nostre personal, intern i extern, en matèria de SST.
  • Revisar periòdicament aquesta política per assegurar que és pertinent i adequada a l'empresa.


https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/FOTO-SEGURETAT-1000x300.jpg